HOMEo fotografovaní / o stránke
about page


posledné pridané fotografie
last uploaded


zoznam druhov
species list


návštevná kniha
guest book
Zoznam druhov / Species list

HOME


Lat

SK

Ctenopharyngodon idella Amur biely
Phasianus colchicus Bažant obyčajný
Alburnus alburnus Belička európska
Delichon urbica Belorítka domová
Casmerodius albus (Egretta alba) Beluša veľká
Egretta alba (Casmerodius albus) Beluša veľká
Crocidura leucodon Bielozúbka bielobruchá
Crocidura suaveolens Bielozúbka krpatá
Castor fiber Bobor európsky
Ciconia ciconia Bocian biely
Ciconia nigra Bocian čierny
Philomachus pugnax Bojovník bahenný
Riparia riparia Brehuľa hnedá
Sitta europaea Brhlík obyčajný
Ixobrychus minutus Bučiačik močiarny
Botaurus stellaris Bučiak veľký
Neogobius melastomus Býčko čiernoústy
Proterorhinus semilunaris Býčko rúrkonosý
Vanellus vanellus Cibík chochlatý
Chroicocephalus ridibundus (Larus ridibundus) Čajka smejivá
Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) Čajka smejivá
Ardeola ralloides Čaplička vlasatá
Carpodacus erythrinus Červenák karmínový
Scardinius erythrophthalmus Červenica ostrobruchá
Erithacus rubecula Červienka obyčajná
Misgurnus fossilis Čík európsky
Chlidonias hybridus Čorík bahenný
Dama dama Daniel škvrnitý
Dendrocopos leucotos Ďateľ bielochrbtý
Dendrocopos syriacus Ďateľ hnedkavý
Dendrocopos minor Ďateľ malý
Dendrocopos medius Ďateľ prostredný
Dendrocopos major Ďateľ veľký
Sus scrofa Diviak lesný
Turdus merula Drozd čierny
Turdus pilaris Drozd čvikotavý
Turdus torquatus Drozd kolohrivec
Turdus philomelos Drozd plavý
Turdus viscivorus Drozd trskotavý
Picoides tridactylus Ďubník trojprstý
Upupa epops Dudok chochlatý
Panurus biarmicus Fúzatka trstinová
Coccothraustes coccothraustes Glezg obyčajný
Milvus milvus Haja červená
Corvus frugilegus Havran čierny
Tetrao urogallus Hlucháň hôrny
Columba palumbus Holub hrivnák
Pelobates fuscus Hrabavka škvrnitá
Microtus agrestis Hraboš močiarny
Microtus arvalis Hraboš poľný
Microtus oeconomus Hraboš severský
Microtus subterraneus Hrabošík podzemný
Streptopelia turtur Hrdlička poľná
Streptopelia decaocto Hrdlička záhradná
Clethrionomys glareolus Hrdziak lesný
Gymnocephalus cernuus Hrebenačka fŕkaná
Gobio gobio Hrúz škvrnitý
Arvicola terrestris Hryzec vodný
Anser albifrons Hus bieločelá
Anser anser Hus divá
Anser fabalis Hus siatinná
Pyrrhula pyrrhula Hýľ obyčajný
Nycticorax nycticorax Chavkoš nočný
Aythya ferina Chochlačka sivá
Aythya fuligula Chochlačka vrkočatá
Crex crex Chrapkáč poľný
Porzana porzana Chriašť bodkovaný
Porzana parva Chriašť malý
Rallus aquaticus Chriašteľ vodný
Leuciscus idus Jalec tmavý
Perdix perdix Jarabica poľná
Accipiter nisus Jastrab krahulec
Accipiter gentilis Jastrab veľký
Lacerta agilis Jašterica krátkohlavá
Podarcis muralis Jašterica múrová
Lacerta viridis Jašterica zelená
Zootoca vivipara Jašterica živorodá
Cervus elaphus Jeleň lesný
Acipenser ruthenus Jeseter malý
Erinaceus roumanicus Jež bledý
Erinaceus europaeus Jež tmavý
Anas platyrhinchos Kačica divá
Anas querquedula Kačica chrapačka
Anas crecca Kačica chrapka
Actitis hypoleucos Kalužiačik malý
Tringa totanus Kalužiak červenonohý
Tringa glareola Kalužiak močiarny
Tringa ochropus Kalužiak perlavý
Tringa nebularia Kalužiak sivý
Tringa erythropus Kalužiak tmavý
Arenaria interpres Kamenár strakatý
Rupicapra rupicapra Kamzík vrchovský
Circus aeruginosus Kaňa močiarna
Serinus serinus Kanárik poľný
Cyprinus carpio Kapor rybničný
Carrasius auratus Karas striebristý
Carrasius carrasius Karas zlatistý
Phylloscopus collybita Kolibkárik čipčavý
Phylloscopus trochilus Kolibkárik spevavý
Phylloscopus sibilatrix Kolibkárik sykavý
Phalacrocorax carbo Kormorán veľký
Emys orbicularis Korytnačka močiarna
Trachemys scripta Korytnačka písmenková
Certhia familiaris Kôrovník dlhoprstý
Certhia brachydactyla Kôrovník krátkoprstý
Oryctolagus cuniculus Králik divý
Regulus ignicapillus Králik ohnivohlavý
Regulus regulus Králik zlatohlavý
Ablepharus kitaibelii Krátkonožka štíhla
Loxia curvirostra Krivonos smrekový
Corvus corax Krkavec čierny
Talpa europaea Krt podzemný
Jynx torquilla Krutihlav hnedý
Remiz pendulinus Kúdelníčka lužná
Cuculus canorus Kukučka obyčajná
Pluvialis squatarola Kulík bledý
Charadrius dubius Kulík riečny
Martes foina Kuna skalná
Bombina bombina Kunka červenobruchá
Bombina variegata Kunka žltobruchá
Glaucidium passerinum Kuvičok vrabčí
Anthus trivialis Ľabtuška hôrna
Anthus campestris Ľabtuška poľná
Anthus spinoletta Ľabtuška vrchovská
Cygnus cygnus Labuť spevavá
Cygnus olor Labuť veľká
Mustela nivalis Lasica myšožravá
Hirundo rustica Lastovička obyčajná
Caprimulgus europaeus Lelek lesný
Tinca tinca Lieň sliznatý
Vulpes vulpes Líška obyčajná
Rhodeus amarus Lopatka dúhová
Fulica atra Lyska čierna
Felis silvestris Mačka divá
Ursus arctos Medveď hnedý
Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris) Mlok bodkovaný
Triturus dobrogicus Mlok dunajský
Mesotriton alpestris (Triturus alpestris) Mlok horský
Lissotriton montadoni (Triturus montadoni) Mlok karpatský
Aegithalos caudatus Mlynárka dlhochvostá
Gallinago gallinago Močiarnica mekotavá
Barbus barbus Mrena severná
Ovis musimon Muflón hôrny
Muscicapa striata Muchár sivý
Ficedula albicollis Muchárik bielokrký
Mus musculus Myš domová
Buteo buteo Myšiak veľký
Asio flammeus Myšiarka močiarna
Asio otus Myšiarka ušatá
Myotis emarginatus Netopier brvitý
Myotis natetereri Netopier riasnatý
Myotis daubentonii Netopier vodný
Myocastor coypus Nutria riečna
Ondatra zibethicus Ondatra pižmová
Nucifraga caryocatactes Orešnica perlavá
Troglodytes troglodytes Oriešok obyčajný
Perca fluviatilis Ostriež zelenkastý
Sylvia atricapilla Penica čiernohlavá
Sylvia nisoria Penica jarabá
Sylvia communis Penica obyčajná
Sylvia curruca Penica popolavá
Sylvia borin Penica slávikovitá
Blicca bjoerkna Piest zelenkavý
Fringilla coelebs Pinka obyčajná
Fringilla montifringilla Pinka severská
Galerida cristata Pipíška chochlatá
Sorex araneus Piskor obyčajný
Abramis brama Pleskáč vysoký
Glis glis Plch sivý
Rutilus rutilus Plotica červenooká
Muscardinus avellanarius Plšík lieskový
Cobitis elongatoides Pĺž európsky
Calidris alpina Pobrežník čiernozobý
Calidris canutus Pobrežník hrdzavý
Rhinolophus hipposideros Podkovár malý
Chondrostoma nasus Podustva severná
Mergus merganser Potápač veľký
Podiceps nigricollis Potápka čiernokrká
Podiceps cristatus Potápka chochlatá
Tachybaptus ruficollis Potápka malá
Rattus norvegicus Potkan obyčajný
Coturnix coturnix Prepelica poľná
Saxicolla rubetra Pŕhľaviar červenkastý
Saxicolla rubicola (S. torquata) Pŕhľaviar čiernohlavý
Saxicolla torquata (S. rubicola) Pŕhľaviar čiernohlavý
Nyctalus noctula Raniak hrdzavý
Bufo bufo Ropucha obyčajná (bradavičnatá)
Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) Ropucha zelená
Pseudepidalea viridis (Bufo viridis) Ropucha zelená
Hyla arborea Rosnička zelená
Sterna hirundo Rybár riečny
Alcedo atthis Rybárik riečny
Apodemus sylvaticus Ryšavka obyčajná
Apodemus agrarius Ryšavka tmavopása
Apodemus flavicollis Ryšavka žltohrdlá
Salamandra salamandra Salamandra škvrnitá
Hippolais icterina Sedmohlások obyčajný
Rana temporaria Skokan hnedý
Pelophylax lessonae (Rana lessonae) Skokan krátkonohý
Rana lessonae (Pelophylax lessonae) Skokan krátkonohý
Rana arvalis Skokan ostropyský
Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda) Skokan rapotavý
Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) Skokan rapotavý
Rana dalmatina Skokan štíhly
Pelophylax esculentus (Rana esculenta) Skokan zelený
Rana esculenta (Pelophylax esculentus) Skokan zelený
Luscinia svecica Slávik modrák
Luscinia megarhynchos Slávik obyčajný
Anguis fragilis Slepúch lámavý
Gallinula chloropus Sliepočka vodná
Lepomis gibbosus Slnečnica pestrá
Garrulus glandarius Sojka obyčajná
Falco tinnunculus Sokol myšiar
Strix aluco Sova obyčajná
Capreolus capreolus Srnec lesný
Carduelis spinus Stehlík čížik
Carduelis cannabina Stehlík konôpka
Carduelis carduelis Stehlík obyčajný
Pica pica Straka obyčajná
Lanius collurio Strakoš obyčajný
Lanius excubitor Strakoš veľký
Emberiza calandra Strnádka lúčna
Emberiza citrinella Strnádka obyčajná
Emberiza schoeniclus Strnádka trstinová
Ameirus nebulosus Sumček krpatý
Marmota marmota Svišt vrchovský
Locustella fluviatilis Svrčiak riečny
Locustella luscinoides Svrčiak slávikovitý
Locustella naevia Svrčiak zelenkavý
Parus caeruleus Sýkorka belasá
Parus montanus Sýkorka čiernohlavá
Parus palustris (Poecile palustris) Sýkorka hôrna
Poecile palustris (Parus palustris) Sýkorka hôrna
Parus cristatus Sýkorka chochlatá
Parus ater (Periparus ater) Sýkorka uhliarka
Periparus ater (Parus ater) Sýkorka uhliarka
Parus major Sýkorka veľká
Spermophilus citellus Syseľ pasienkový
Recurvirostra avosetta Šabliarka modronohá
Himantopus himantopus Šišila bocianovitá
Sturnus vulgaris Škorec obyčajný
Alauda arvensis Škovránok poľný
Lullula arborea Škovránok stromový
Cricetus cricetus Škrečok poľný
Esox lucius Šťuka severná
Dryocopus martius Tesár čierny
Motacilla alba Trasochvost biely
Motacilla cinerea Trasochvost horský
Motacilla flava Trasochvost žltý
Acrocephalus scirpaceus Trsteniarik bahenný
Acrocephalus schoenobaenus Trsteniarik malý
Acrocephalus palustris Trsteniarik obyčajný
Acrocephalus melanopogon Trsteniarik tamariškový
Acrocephalus arundinaceus Trsteniarik veľký
Plecotus auritus Ucháč svetlý
Natrix tesselata Užovka fŕkaná
Coronella austriaca Užovka hladká
Natrix natrix Užovka obojková
Elaphe longissima (Zamenis longissimus) Užovka stromová
Zamenis longissimus (Elaphe longissima) Užovka stromová
Merops apiaster Včelárik zlatý
Sciurus vulgaris Veverica obyčajná
Oriolus oriolus Vlha obyčajná
Cinclus cinclus Vodnár potočný
Ardea cinerea Volavka popolavá
Passer domesticus Vrabec domový
Passer montanus Vrabec poľný
Vipera berus Vretenica severná
Prunella collaris Vrchárka červenkastá
Prunella modularis Vrchárka modrá
Lepus europaeus Zajac poľný
Carduelis chloris Zelienka obyčajná
Stizostedion lucioperca Zubáč veľkoústy
Bison bonasus Zubor hrivnatý
Grus grus Žeriav popolavý
Picus canus Žlna sivá
Picus viridis Žlna zelená
Phoenicurus ochruros Žltochvost domový
Phoenicurus phoenicurus Žltochvost hôrny

HOME


© 2009 Ivan Motlík